Agenda jaarvergadering hvH

Hierbij nodigen wij als bestuur de leden van de huurdersvereniging uit voor het bijwonen van de algemene jaarvergadering op maandag 6 mei a.s. De vergadering wordt gehouden in het Vierkant in Harlingen.

Aanvang 19.30 uur.

A G E N D A

1. Opening en verwelkoming aanwezigen

2. Mededelingen door het bestuur

3. Jaarverslag secretaris over het jaar 2018*

4. Jaarverslag van de penningmeester – Jaarrekening 2018/Begroting 2019

5. Verslag kascommissie

6. Benoeming twee nieuwe leden voor  de kascommissie

7. Jaarplan huurdersvereniging voor 2019

8. Benoeming van twee leden voor het bestuur van de hvH – Robert de Boer uit Harlingen en Rop Pronk uit Wijnaldum

9. Wat verder ter tafel komt

10. Rondvraag

11. Sluiting van het zakelijke gedeelte

12. Pauze

13. Er wordt weer gebouwd in Harlingen.  Aan de hand van een presentatie geeft de heer Jan Boelens, projectleider  bij de Bouwvereniging uitleg over de huidige en nog nieuwe bouwprojecten in onze gemeente Harlingen.

14. Einde jaarvergadering met aansluitend een korte nazit onder het genot van een  hapje en een drankje.

* Het bijbehorende jaarverslag is integraal opgenomen in deze nieuwsbrief.