Verslag Algemene Ledenvergadering van 8 juni 2016

Verslag van de Algemene Ledenvergadering huurdersvereniging Harlingen op 8 juni 2016 in het Vierkant te  Harlingen. Aanvang 19.30 uur.

Aanwezig: De Bouwvereniging: mevr. P. v.d. Wier. De Raad van Commissarissen: mevr.  G.Stoker en de heer Hanenburg.

Huurdersraad: mevr. S. Pouw, mevr. S. Teuben, mevr. R. Grobbe en  de heren T. van Zanten, B. Boomstra en L.A. Posthumus

Leden: zes leden

Afmelding: mevr. M. le Roy, mevr. I.Groenewoud en de heren P. Bothof en K. ten Hof

De vergadering wordt geopend door mevr. Pouw. Mensen worden welkom geheten en in het kort worden de bestuursleden voorgesteld.

Het verslag van de vergadering van 16 maart is door een ieder gelezen en naar aanleiding hiervan zijn er geen vragen vanuit de zaal. Wel vanuit de zaal een opmerking met betrekking tot een lid die geen nieuwsbrief heeft gehad. Penningmeester gaat dit na.

Het verslag over de werkzaamheden van de huurdersvereniging tot nu toe staat in de nieuwsbrief vermeld. Het betreft de periode van mei 2015 tot en met december 2015. Ook hierover vanuit de zaal geen vragen.

Verslag van de penningmeester

Simone deelt hand-outs uit aan de aanwezigen en de bestuursleden. Er wordt een leespauze ingelast om de cijfers door te nemen. Hier is verder niets op aan te merken. De tip wordt gegeven om de lijst van de activa uit te schrijven. Hiermee wordt bedoeld dat het kopje uitgewerkt wordt wat er daadwerkelijk is aangeschaft. Zoals bijvoorbeeld een tablet, meubels en dergelijke.

Verslag en benoeming kascommissie

Het woord is aan de heer Veenbrink. De financiën zijn nagekeken en geheel in orde bevonden. De penningmeester wordt decharge verleend. De heer Veenbrink doet ook dit jaar nog de kascommissie. Niemand bied zich verder aan en mevr. Pouw besluit om het eerst hierbij te laten.

Jaarplan

Er wordt kort uitgelegd wat er is gebeurd. Het jaarplan is samengesteld tijdens een tweedaags uitstapje naar Bakkeveen. Een ieder heeft hier inspraak over gehad. Een van de onderwerpen die op het moment actueel is binnen de huurdersvereniging is het contact herstellen tussen de bewonerscommissies. Hoe willen we dit aanpakken. Het doel is voor het einde van het jaar 2016 dit doel bereikt te hebben. Het is van belang dat beide partijen van elkaar weten wat er reilt en zeilt en dat de communicatie weer op gang komt.

Dick wordt onderbroken door de heer Veenbrink over een kwestie die speelt binnen Hubertus. Het gaat over de negatieve invloed van Woonzorg op de huurders binnen Hubertus. Er wordt afgesproken een afspraak te maken over deze kwestie met de woonconsulent van Hubertus. Daarnaast wordt er geopperd een poster te maken met de peilers van de huurdersvereniging en deze op te hangen in Hubertus.

Er wordt getracht om de energielabels rond 2020 gemiddeld B te laten zijn. De meeste woningen van De Bouwvereniging staan gemiddeld op D. Men is is bezig met aanpassingen in de woningen aan te brengen en verwacht dat het hele woonbezit rond de 2020 op gemiddeld B ligt. Hierna is het pauze.

Lezing de heer P. Bouma: Wat is nu eigenlijk een energielabel?

Het vaststellen van een energielabel gebeurd door middel van een checklist. Er zijn een aantal bouwkundige indicatoren zoals b.v. de isolatiewaarden van de vloer, het dak, de muren e.d. Ook zijn er indicatoren m.b.t de c.v.-ketels. Ook wordt er gekeken naar de ligging van de woning ten opzichte van de zon. Bepaalde woningen houden meer warmte vast door de zon. Vanuit al deze indicatoren wordt de energie-index bepaald. Hoe lager de index, hoe energiezuiniger de woning. Wel is het belangrijk om het energielabel van bepaalde woningen te vergelijken met vergelijkbare woningen.

Elke inwoner van Nederland (huurders/woningbezitters) heeft in 2015 een brief gekregen van de Nederlandse overheid met betrekking tot het energielabel van hun woning. Hoe lager de index is, hoe beter. Bij nieuwbouw is er een bouwbesluit, de overheidsvereisten zijn veel strenger dan bij reeds bestaande woningen. Deze woningen worden meestal opgeleverd met een van de hoogste energielabels (A+, AA+)

 

Maatregelen

Er zijn verschillende maatregelen genomen in het verleden te verbetering van het energiebehoud.

1984: naoorlogse isolatiesubsidie van de overheid. De dakgevels werden beter geïsoleerd en dubbelglas beneden in de woningen geplaatst.

2004: aandacht besteed aan de basiskwaliteit van de woningen. Alle woningen werden voorzien van gevelisolatie. Enkelglas werd vervangen door dubbelglas.

In 2014 zijn er meerdere maatregelen genomen om het doel, de opgewekte warmte in een woning zo lang mogelijk vast te houden te realiseren.

Vloerisolatie: b.v. door parels. Deze worden de kruipruimte in gespoten waardoor vanuit de grond de kou niet kan optrekken

Dakisolatie:deze zit vaak wel in de woningen. Er wordt echter dikker isolatiemateriaal gebruikt om beter te isolatie te kunnen waarborgen

Spouwmuurisolatie: waar deze nog niet is aangebracht

Dubbelglas HR ++: dubbelglas dat niet aan deze maatstaven voldoet wordt vervangen.

Eigenlijk word de hele buitenkant van de woning ingepakt, hierdoor kan veelal het energielabel B al behaald worden.

Toekomst

De maatregelen waaraan gedacht kan worden, staan allemaal nog in de kinderschoenen. Het is lastig om hier gepaste uitspraken over doen.

 

Vragen

Bij opslag van elektriciteit. De hoeveelheid die je op een gegeven moment over hebt bijvoorbeeld van uit windmolen parken die op een gegeven moment hun productie kunnen verdubbelen als het even harder waait. Dan heb je een heleboel elektriciteit over. Wat moet je hiermee dan?

Bouma: het is vanuit de De Bouwvereniging van belang om te kijken naar eigen woonbezit. Hoe hier maatregelen op te nemen. Er wordt bijna tot niet gekeken naar het gehele plaatje. Kopers moeten ook gestimuleerd worden om hier actie in te ondernemen.

Posthumus: Een aantal jaren geleden is er iemand geweest die het hele huis heeft bekeken in opdracht van de De Bouwvereniging.

Veel woningen zijn doorgemeten, wat is het energielabel van de woning op het moment van de meting. Zo krijg je het in beeld.

Wat gaan deze maatregelen voor de huur doen van de bewoners.

Voor de zittende huurders heeft het de minste consequenties. Piet Bouma bevestigd dit. Bij nieuwe verhuring van de woning wordt de huur hoger. Daar hebben de De Bouwvereniging en de huurdersraad nu overleg over.Hoe ontwikkelt zich dat de komende vijf jaar. Het gevoel is er dat de woningen te duur worden.

Hier komt het streefhuurbeleid aan te pas. Er moet gewerkt worden naar een ander huurbeleid, om die huren omlaag te kunnen brengen.

Het is van belang om een gematigd huurbeleid te voeren, wil de doelgroep bereikt worden.

Wat kun je als huurder doen als je meent dat je energielabel niet correct is.

Er zijn bedrijven gecertificeerd om de woningen op te nemen. Op het moment dat we nu weer maatregelen aanbrengen komt er weer een bedrijf langs om te kijken wat de woningverbetering is.

Dit bedrijf wordt ook weer gecontroleerd door een bedrijf vanuit de overheid. Als je meent dat het energielabel niet correct is kan je contact opnemen met de BvH.

Rondvraag

Er zijn een drietal vragen/opmerkingen

AOW: Wie samenwoont wordt gekort. Als de korting eraf gaat, meer woningaanbod

Scheefwonen: las in een artikel van het Plus magazine. Senioren mogen scheefwonen. Gaat in per 1 juli 2017.

Belastingdienst: opgave van inkomensgegevens destijds verstrekt. Komt er dan nog een terugdraaiing van dit soort zaken. Minister heeft wet gegevens uitwisseling belastingdienst aangepast. Er wordt niets van terug gedraaid. Er is gehandeld zoals het rijk wilde.

Er is bij mevr. Grobbe bekend dat de Woonbond bezig is met een claim om het onrechtmatig verkregen geld terug te krijgen voor de huurders.

Tot slot bedankt mevr. Pouw de heer Bouma voor zijn verhaal en alle aanwezigen voor hun komst en inbreng, waarna de vergadering wordt gesloten.

Aansluitend is er nog gelegenheid voor een hapje en een drankje.

Harlingen, 24 april 2017 Dick van Zanten, secretaris