Jaarverslag secretaris over het jaar 2016

Verslag van de Huurdersvereniging Harlingen vanaf 2 januari tot 31 december 2016

 

Het is een goede gewoonte om éénmaal per jaar een verslag te maken over de werkzaamheden die de Huurdersraad Harlingen gedaan heeft en deze aan te bieden tijdens de jaarvergadering aan onze leden. Er zijn werkzaamheden welke ieder jaar terugkomen. Dat kan betekenen dat u zegt van: hé, dat heb ik eerder gelezen.

 

Woonbond

In ons vorige verslag heeft u kunnen lezen dat wij lid zijn van de Woonbond. Steeds weer kwam de discussie; waarom zij wij eigenlijk lid van deze club? De kosten zijn hoog en zoveel maken wij geen gebruik van de aangeboden cursussen en lezingen. Want meestal worden deze elders in het land gegeven. Er is besloten dat de voorzitte, de secretaris en de penningmeester lid worden op persoonlijke titel en dat het dure lidmaatschap opgezegd wordt. Men (De Woonbond) was er niet blij mee, maar men had er wel begrip voor.

 

Kluerd Ropens

Wat betreft de ontwikkelingen met betrekking tot de huizen in Kluerd Ropens is men nu zover dat binnenkort de tekeningen, enz. getoond kunnen worden. Voor zover wij weten zijn er geen obstakels, die het plan kunnen vertragen. Mevrouw Pouw en ondergetekende vertegenwoordigen de Huurdersraad Harlingen in deze. Wat wel opvalt is dat de bewoners eigenlijk weinig belangstelling tonen. Degene die in de werkgroep zitten zijn er meer bij betrokken.

 

Stuurgroep Zuid

Begin 2016 kregen wij een verzoek om te reageren op een rapport van Partoer ”Plan Zuid, slopen of niet”. Het resultaat was dat wij in een spagaat zaten. Een aantal bewoners zaten zo in hun eigen gelijk dat het bijna niet mogelijk was een redelijk alternatief te bieden. De huren moesten en zouden gelijk blijven aan de huidige huur, wat natuurlijk een onmogelijkheid was. ”We houden onze poot strak, dan gaat De Bouwvereniging wel overstag”. Nou, niet dus. Door een persoonlijke benadering van alle bewoners heeft men uiteindelijk ingestemd met de nieuwbouw. Momenteel gaan de ontwikkelingen in Zuid snel. De huren van de betrokken woningen zijn opgezegd. Dit is een formele zaak omdat anders de bewoners geen huis kunnen krijgen. Ook is dit nodig om alle, te slopen huizen, op tijd leeg te krijgen. Voor zover bekend is er één bewoner tegen, zodat hier een rechtszaak van gemaakt wordt. Nog steeds is niet bekend of er woningen zijn die een beschermde status krijgen.

 

Bestuursleden

In het afgelopen jaar zijn er twee personen opgestapt. Inmiddels hebben we, onder voorbehoud, drie personen gevonden die wilden toetreden tot het bestuur, waaronder de oud-voorzitter en secretaris van de vorige huurdersvereniging, de heer Posthumus. Deze laatste heeft inmiddels van plaats gewisseld met de voorzitter. Mevrouw Pouw gaat voortaan de bewonerscommissies begeleiden en eventuele nieuwe commissies samen stellen. Ook in Wijnaldum en Midlum zijn wij van plan om een bewonerscommissie op te richten.

 

Wijkschouw

Nog steeds krijgen wij, als Huurdersraad Harlingen, een uitnodiging om mee te lopen in de desbetreffende wijk. Het werkt nog steeds als verleden jaar. Buurtbewoners kunnen een klacht indienen over hun wijk. Tijdens de ronde wordt er dan ook gekeken naar de ingediende klachten en eventueel op termijn opgelost, indien mogelijk.

 

Overleg binnen de Stichting De Bouwvereniging

Drie tot viermaal per jaar heeft ons bestuur een overleg met de directeur-bestuurder. De onderwerpen zijn zeer divers; welke wijken krijgen nieuwbouw en wat moet er dan gesloopt worden? Ook het onderhoud van woningen is een punt van overleg. Momenteel is er een onderwerp, het levensloopbestendig maken van woningen. Bij sommige woningen is dat met eenvoudige middelen mogelijk en met andere woningen zijn dat ingrijpende verbouwingen. Andere punten zijn het isoleren van woningen, het huurbeleid en nul op de meter. Verder is er overleg over de voortgang van de lopende projecten.

 

Adviezen over het beleid

Wij als huurdersraad hebben dit jaar een advies gegeven over Plan van aanpak statushouders in de gemeente Harlingen 2016-2017 en Huuraanpassing 2016. Ook zijn wij akkoord gegaan met het conceptvoorstel Huurbeleid dBv op middellange termijn (vijf jaar) Verder een advies over Woonkompas en over de website van De Bouwvereniging

 

Overleg met de Raad van Bestuur

Het is een goede gewoonte om éénmaal per jaar een gesprek te hebben met de Raad van Commissarissen. De leden van de Raad, welke zitting hebben namens de huurders, behoeven de goedkeuring van de huurdersraad. Wij krijgen daarnaast ook bericht van de aanstelling van de andere leden van de Raad.

 

Huurbeleid

Geregeld worden wij als bestuur bijgepraat door de heer Bouma van de Bouwvereniging. Het gaat dan over huren, huurbeleid, energiebeleid en huursombenadering. Eén van de opdrachten van de regering was dat de mensen hun woning gingen huren naar de hoogte van het salaris. Dit heet passendheidstoets. Mensen die te goedkoop huurden kregen een extra huurverhoging. (scheefhuurders) Vooral in het begin was het een moeilijke materie. We kregen te maken met allemaal nieuwe termen, hoe die te gebruiken en vooral wat men ermee bedoelde. Uiteindelijk kregen wij dit ook onder de knie. Ook de prestatieafspraken werden hier behandeld en in een goed leesbaar format gegoten. Ook de gemeente was in sommige gevallen gesprekspartner.

 

Wijkvisie Oosterpark

In een paar sessies is geprobeerd om een wijkvisie op te stellen van onderaf in het Oosterpark. Wie deden er nu mee? Vooral de bewoners van het Oosterpark welke wij door middel van een brief hadden uitgenodigd. De organisatoren waren de Bouwvereniging, de huurdersraad en de gemeente. Verder waren daarbij leden van de Skûle welzijnswerk en jeugdwerk. De onderwerpen die op de eerste avond aan bod kwamen waren de verkeers(on)veiligheid, de leefbaarheid en een ontmoetingspunt voor de jeugd. Eén van de breekpunten was het sluiten van de Dekamarkt. Omdat dit punt elke keer weer terug kwam haakten de bewoners af; elke vergadering waren er minder bewoners aanwezig. Er werden vooral voorstellen gedaan over het gebruiken van het pand. Van wederom een winkel tot een inloophuis en een onderkomen voor kunstenaars. Maar vanaf het begin was duidelijk dat Dreefbeheer hier geen oren naar had. Ook voor de jeugd was een onderkomen in de Koegelbult besproken, maar ook dat was geen haalbare kaart. De bewoners hadden de indruk dat een voorstel in de volgende vergadering geregeld zou zijn. Maar zo werkt het helaas niet.

 

Vergaderingen HvH

Onze vergaderingen, zowel van het bestuur met de leden, alsmede de voorbereidingsvergaderingen munten uit door samenhorigheid. We moeten er uitkomen, zowel in de aangedragen punten alsook in onderwerpen zoals adviesaanvragen. In het algemeen kan je zeggen dat we met een ieder door één deur kunnen met iedereen waar wij mee vergaderen. In een kort verleden was dat wel eens anders. Kritiek mag je hebben, maar het mag niet ontstaan in benaderingen die nergens op slaan.

Tot zover dit jaarverslag over 2016

Harlingen, 24 april 2017, Dick van Zanten, secretaris